شعب

کسب رتبه سطح 1 معونت غذا و دارو خوزستان برای شعبه خرمشهر

شعبه خرمشهر پارس لیان اروند با تلاش های روز افزون  خانم عباسی و همکاران محترم شعبه موفق به کسب رتبه سطح 1 معونت غذا و دارو خوزستان در زمینه فعالیت های همکاری با اداره کل گردیده است