شعب

کسب رتبه 1در سطح ستان جهت اخذ گواهی همکاری با معاونت غذاو دارو استان برای مجموعه بهین

با توجه به تلاش روز افزون سر کار خانم جلیلیان و همکاران، مجموعه بهین آزمون اروند موفق به کسب رتبه 1 در سطح استان جهت اخذ گواهی همکاری با معاونت غذاو دارو استان گردیده است

همچنین مجموعه بهین آزمون اروندموفق به اخذ و تکمیل دامنه فعالیت شرکت در زمینه غلات و فرآورده های آن بااخذ گواهی 17025 با ریاست دکتر هاشمی گردید.