شعب

معرفی مدیران

مهندس فرشته حسین زاده

+ مسئول فنی کارخانه کنسرو ماهی آبادان
+ کارشناس اداره استاندارد شهرستان خرمشهر
+ موسس شرکت پارس لیان اروند
+ مدیر عامل شعب پارس لیان اروند
+ مدیر عامل شعب پارس لیان اروند از سال 1398  تاکنون
+ مدیریت ارشد شعب پارس لیان اروند (1386-1391)
+ کارشناس استاندارد( اشخاص حقیقی)
+ تاسیس شرکت پارس لیان اروند با 5 شعبه آزمایشگاه
+ تاسیس شرکت بازرسی و نمونه برداری کالا
+ تاسیس شرکت در زمینه تدوین استاندارد های ملی
+ مدیرعامل شرکت عضو فعال در شبکه فناوری آزمایشگاهی و راهبردی

مهندس محمدرحیم رضائیان

+ 17 سال سابقه فعالیت در پست های مختلف پتروشیمی که شامل
بهره برداری
خدمات فنی
کشیک ارشد
+ مدیر عامل و مدیر ارشد شرکت بهین آزمون اروند از سال 1384 تاکنون
+ مدیریت ارشد شعب پارس لیان اروند(از سال 1391تاکنون)
+ تاسیس شرکت آموزشی بهین آزمون اروند
+ تاسیس شرکت بازرسی بهین آزمون اروند فنی در زمینه شهربازی
+ عضو هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های استان خوزستان
+ مدیر ارشدشرکت عضو فعال در شبکه فناوری آزمایشگاهی و راهبردی
+ دبیر تدوین استانداردهای ملی در زمینه فراورده های نفتی