شعب

دانشنامه

دانشنامه نفتی
دانشنامه

دانشنامه نفتی

چگالی: جرم مایع در واحد حجم در دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد و فشار kPa۱۰۱.۳۲۵ با واحد استاندارد اندازه‌گیری کیلوگرم بر متر مکعب، چگالی یا دانسیته

ادامه مطلب »