شعب

آزمایشگاه میکروبی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه میکروبی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی مواد میکروبی راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

آزمون های میکروبیولوژی

·      انواع مواد غذایی

·      انواع محصولات سلولزی

·      محصولات بهداشتی

·       انواع آشامیدنی ها

·      انواع منسوجات نبافته

·      محصولات آرایشی فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 33 آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه
میکروبیولوژی دانه های غلات و حبوبات- ویژگی ها و روش های آزمونMicrobiology of cereals and pulses grains - Specifications and test methodsISIRI 11602 بسته 200 گرمیدانلود
سترونی وسایل پزشکی-آزمون سترونی- روش مستقیمSterilization of medical devices-Test of sterility Part 1:Direct method1-3001 INSO5 عدددانلود
فرآورده های سلولزی – پنبه هیدروفیل غیرسترون- ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژیCellulose products - non-sterile hydrophilic cotton - characteristics nd microbiological test methodsISIRI 72742 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود
میکروبیولوژی پوشک و نوار بهداشتی- ویژگی و روش های آزمونMicrobiology of diaper and sanitary towel -Specifications and test methodsISIRI 1830-22 بستهدانلود