شعب

جدول

درجه پرز دهی پس از 2000 دور

استاندارد منسوجات- روش تعیین تغییرات سطحی و پرزدهی پارچه بخش دوم: روش آزمون توسط دستگاه مارتیندل، نخستین بار در سال ۱۳۵۵ از سوی سازمان ملی

ادامه مطلب »

ثبات رنگ در برابر مالش

ثبات رنگ در برابر مالش، نخستین بار در سال ۱۳۴۶ از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و منتشر شد و بر مبنای پذیرش استاندار‌های

ادامه مطلب »

پارچه جین

استاندارد منسوجات- پارچه جین- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، نخستین بار در سال ۱۳۵۶ از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و منتشر شد و بر

ادامه مطلب »

پارچه های پرده ای

استاندارد منسوجات- پارچه‌های پرده‌ای- ویژگی‌ها، بار اول در سال ۱۳۵۲ از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و منتشر شد و بر اساس پیشنهاد‌های رسیده

ادامه مطلب »