شعب

آزمایشگاه تعیین ماهیت

در‌ دنيا ‌آزمايشگاه‌های ‌تعيين‌ ماهيت‌ تحت‌ عنوان CLيا‌ Customs  Laboratoryهويت‌ مستقلی نداشته ‌و‌در ساختار‌ گمرکی ‌‌فعاليت می‌کند،‌‌ در‌ ايران ‌نيز‌ قبل ‌از ‌انقلاب‌ به‌ همين ‌شکل ‌بود ‌ولی ‌پس‌ از ‌آن ‌به ‌آزمايشگاه‌های ‌استاندارد ‌مستقر ‌در ‌گمرکات ‌وظيفه ‌شناسايی  ‌محول‌ گردید‌‌.

حدودا ‌از‌  15 سال ‌پيش‌ آزمايشگاه‌هايی ‌در ‌بخش‌ خصوصی تحت ‌عنوان ‌آزمايشگاه‌های ‌تعيين‌ ماهيت‌ به‌ گمرک ‌معرفی ‌شد.

آزمایشگاه تعیین ماهیت :

آزمايشگاههای ‌مستقل ‌از‌ گمرک ‌که‌ دارای ‌تاييد‌ صالاحيت‌ از ‌سازمان ‌ملی ‌اساتاندارد ‌هستند که ‌‌‌‌‌‌‌با ‌بکارگیری روش‌هايی آزمون ‌از ‌قبيل‌ استانداردهای ‌ملی ‌و ‌بين‌المللی ‌و ‌يا‌ sopها (روشهای  ‌صحه‌گذاری  ‌شده‌) در‌خصوص‌شناسايي ،‌‌ تحليل ‌‌و‌ تطبيق ماهيت‌ نمونه ‌شناسايی ‌شده ‌با‌ مشخصات ‌و ‌شرح‌ کد ‌سيستم‌ هماهنگ ‌شده ‌کالا (‌HS )به ‌منظور ‌ارجاع‌ کارشناسان‌ گمرک‌ به ‌تعرفه ‌صحيح ‌در ‌ايران ‌اظهار‌ نظر‌ و‌ فعاليت ‌می‌کنند.

نقش آزمایشگاه تعیین ماهیت :

پس از شناسایی و اظهار نظر در موردکالا توسط آزمایشگاه موارد ذیل برای کارشناسان گمرک محرض میگردد.

مشخص ‌شدن ‌تعرفه‌ صحيح ‌کالا‌ از‌ لحاظ ‌طبقه‌بندی

مشخص ‌شدن ‌ارزش‌ کالا

مشخص‌ شدن‌ مجوزهای ‌لازم‌ برای ورود‌ يا ‌صدور کالا ‌‌(مجوز ‌استاندارد،‌بهداشت،‌‌قرنطينه‌و‌)

مشخص‌ شدن‌ حقوق ‌گمرکی

مشخص‌ شدن‌ ممنوعيت‌ قانونی ‌برای ‌واردات‌ و صادرات‌ کالا (مواد‌ مخدر‌ و‌ سوخت‌)

مشخص ‌شدن ‌لزوم ‌بررسی ‌کالا در‌‌ ضمائم‌ کتاب‌ مقررات ‌صادرات ‌و‌ واردات ‌(مواد‌شيميایی‌ مخرب ‌لايه ‌ازن‌و‌…)

 

نام کالاروش تعیین ماهیتاستاندارد ملی و بین المللی و روش های آزمون معتبر

تعیین ماهیت مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه (Asbestos) میکا یا از مواد همانند

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

تعیین ماهیت چدن، آهن و فولاد

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 72

تعیین ماهیت مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 73

تعیین ماهیت مس و مصنوعات از مس

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 74

تعیین ماهیت نیکل و مصنوعات از نیکل

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 75

تعیین ماهیت آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 76

تعیین ماهیت سرب و مصنوعات از سرب

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 78

تعیین ماهیت روی و مصنوعات از روی

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 79

تعیین ماهیت قلع و مصنوعات از قلع

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 80

PLA-S015 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 81