شعب

آزمایشگاه تعیین ماهیت

در‌ دنيا ‌آزمايشگاه‌های ‌تعيين‌ ماهيت‌ تحت‌ عنوان CLيا‌ Customs  Laboratoryهويت‌ مستقلی نداشته ‌و‌در ساختار‌ گمرکی ‌‌فعاليت می‌کند،‌‌ در‌ ايران ‌نيز‌ قبل ‌از ‌انقلاب‌ به‌ همين ‌شکل ‌بود ‌ولی ‌پس‌ از ‌آن ‌به ‌آزمايشگاه‌های ‌استاندارد ‌مستقر ‌در ‌گمرکات ‌وظيفه ‌شناسايی  ‌محول‌ گردید‌‌.

حدودا ‌از‌  15 سال ‌پيش‌ آزمايشگاه‌هايی ‌در ‌بخش‌ خصوصی تحت ‌عنوان ‌آزمايشگاه‌های ‌تعيين‌ ماهيت‌ به‌ گمرک ‌معرفی ‌شد.

آزمایشگاه تعیین ماهیت :

آزمايشگاههای ‌مستقل ‌از‌ گمرک ‌که‌ دارای ‌تاييد‌ صالاحيت‌ از ‌سازمان ‌ملی ‌اساتاندارد ‌هستند که ‌‌‌‌‌‌‌با ‌بکارگیری روش‌هايی آزمون ‌از ‌قبيل‌ استانداردهای ‌ملی ‌و ‌بين‌المللی ‌و ‌يا‌ sopها (روشهای  ‌صحه‌گذاری  ‌شده‌) در‌خصوص‌شناسايي ،‌‌ تحليل ‌‌و‌ تطبيق ماهيت‌ نمونه ‌شناسايی ‌شده ‌با‌ مشخصات ‌و ‌شرح‌ کد ‌سيستم‌ هماهنگ ‌شده ‌کالا (‌HS )به ‌منظور ‌ارجاع‌ کارشناسان‌ گمرک‌ به ‌تعرفه ‌صحيح ‌در ‌ايران ‌اظهار‌ نظر‌ و‌ فعاليت ‌می‌کنند.

نقش آزمایشگاه تعیین ماهیت :

پس از شناسایی و اظهار نظر در موردکالا توسط آزمایشگاه موارد ذیل برای کارشناسان گمرک محرز میگردد.

مشخص ‌شدن ‌تعرفه‌ صحيح ‌کالا‌ از‌ لحاظ ‌طبقه‌بندی

مشخص ‌شدن ‌ارزش‌ کالا

مشخص‌ شدن‌ مجوزهای ‌لازم‌ برای ورود‌ يا ‌صدور کالا ‌‌(مجوز ‌استاندارد،‌بهداشت،‌‌قرنطينه‌و‌)

مشخص‌ شدن‌ حقوق ‌گمرکی

مشخص‌ شدن‌ ممنوعيت‌ قانونی ‌برای ‌واردات‌ و صادرات‌ کالا (مواد‌ مخدر‌ و‌ سوخت‌)

مشخص ‌شدن ‌لزوم ‌بررسی ‌کالا در‌‌ ضمائم‌ کتاب‌ مقررات ‌صادرات ‌و‌ واردات ‌(مواد‌شيميایی‌ مخرب ‌لايه ‌ازن‌و‌…)

 

ز

نام کالاروش تعیین ماهیتاستاندارد ملی و بین المللی و روش های آزمون معتبر

تعیین ماهیت شیر و محصولات لبنی ، تخم پرندگان، عسل طبیعی، محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

PLA-S017 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 4

تعیین ماهیت قهوه، چای ، ماته و ادویه

PLA-S022 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 9

تعیین ماهیت محصولات صنعت آرد سازی، مالت، نشاسته و فکول، اینولین، گلتن گندم

PLA-S024 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 11

تعیین ماهیت نمک، گوگرد ، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان

PLA-S006 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 25

تعیین ماهیت سنگ فلز، جوش خاکستر

PLA-S026 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 26

تعیین ماهیت محصولات شیمیایی غیر آلی، ترکیبات آلی و یا غیر آلی فلزات گرانبها ، عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاک های کمیاب و ایزوتوپ ها

PLA-S009 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 28

تعیین ماهیت محصولات شیمیایی آلی

PLA-S007 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 29

عصاره های دباغی یا رنگرزی ، تانن ها و مشتقات آن ها، مواد رنگی(Dyes) پیگمان ها و سایر مواد رنگ کننده(Colouring) ، رنگ ها و ورنی ها، بتانه ها ، مرکب ها

PLA-S013 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 32

صابون، مواد آلیتانسیواکتیف، فرآورده ها برای شست و شو، فرآورده های روان کننده، موم های مصنوعی ، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیر هی قالب گیری (موم های دندانسازی) و ترکیبات دندان سازی براساس گچ

PLA-S003 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 34

مواد آلبومینوئید، محصولات براساس نشاسته یا فکول غیی یافته، چسب ها ، آنزیم ها

PLA-S005 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 35

تعیین ماهیت مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد

PLA-S021 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 39

تعیین ماهیت کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو

PLA-S016 و روش های تایید شده در ارزیابی

کتاب مقررات صادرات و واردات - کل فصل 40