شعب

انجام آزمایش‌های تخصصی

آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی

آزمایشگاه نساجی و سلولزی

آزمایشگاه تعیین ماهیت

آزمایشگاه ظروف شیشه‌ای، چینی، سرامیکی و سفالی

آزمایشگاه روغن‌های خام و خوراکی

آزمایشگاه فلزات گران‌بها

آزمایشگاه شیمیایی

آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاه میکروبی