شعب

خط مشی کیفیت

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی پارس‌لیان اروند ،معتمد و همکار سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بوده و همواره با بهره‌گیری از نیروی انسانی شایسته، مجرب و آموزش دیده، عملیات منسجم آزمایشگاهی و تجهیزات به روز و کالیبره شده و آخرین ویرایش استانداردهای ملی، بین المللی و سایر روش‌های آمون صحه‌گذاری شده، خدمات آزمایشگاهی معتبر جهت برآورده کردن الزامات و جلب رضایتمندی مشتریان ارائه می‌نماید

در این راستا ، الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017  مستقر و اجرا می گردد.