شعب

آزمایشگاه روغن‌های خام و خوراکی

شرکت پارس لیان اروند آزمایشگاه روغن‌های خام و خوراکی خود را با هدف کنترل کیفی محصولات صادراتی، وارداتی و تولیدات داخلی روغن‌های خام و خوراکی راه اندازی نمود. این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب در زمینه

روغن های خام

·      پالم اولئین

·      پالم سوپر اولئین

·      پالم استئارین

·      هسته پالم

·      ذرت

·      سویا

·      نارگیل

·      گلرنگ

·      کنجد

·      آفتاب گردان

·      پنبه دانه

روغن های خوراکی

·      ذرت

·      سویا

·      خانوار

·      آفتاب گردان

·      روغن سرخ کردنی

·      کنجد

·      پالم

·      پنبه دانه

·      کلزا

·      هسته انگور فعالیت می نماید.

اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 با دامنه 30 آزمون تاییدی بر صحت و دقت خدمات این آزمایشگاه است.

عنوان فارسی استانداردTest Method Titleاستاندارد ملی ایرانTest Method Numberمقدار نمونه مورد نیازدانلودمشاهده صفحه
اندازه گیری ترکیبات کربونیلدارdetermination of carbonyl compoundsISIRI 6712 Clause 5-22 لیتر( 2 شیشه 1 لیتری)دانلود
اندازه گیری اسیدیتهdetermination of acidityISIRI 6712 Clause 5-12 لیتر( 2 شیشه 1 لیتری)دانلود
اندازه گیری نقطه جوشdetermination of boiling pointINSO 12132 لیتر( 2 شیشه 1 لیتری)دانلود
ضریب شکستDetermination of refractive indexISIRI 29332 لیتر( 2 شیشه 1 لیتری)دانلود
اندازه گیری چگالیSpecific gravityISIRI 1972 لیتر( 2 شیشه 1 لیتری)دانلود
تعیین مقدار استرولها gas chromatography- Test method by capillary column composition and content of sterols determination of theISIRI 9670, ISIRI 163245/1 لیتر(حداقل 3 بطری cc500)دانلود
تعیین عدد کریسمرCrismer testISIRI 60805/1 لیتر(حداقل 3 بطری cc500)دانلود
اندازه گیری اسیدهای فرار محلول و نامحلول (رایشرت و مایسل و پولنسک)Soluble and Insoluble Volatile Acids (Reichert-Meissl and polenske values)AOAC 28.0365/1 لیتر(حداقل 3 بطری cc500)دانلود
اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئینه بازDetermination of melting point in open capillary tube European Pharmacopoeia 5.0-2.2.155/1 لیتر(حداقل 3 بطری cc500)دانلود
آزمون سرماcold testISIRI 60755/1 لیتر(حداقل 3 بطری cc500)دانلود